Trip on Sunday 07/10/2018 to monasteries

The Community Council of Tremithousa has organized a subsidized trip on Sunday 07/10/2018 to monasteries . Program departure from the office of the Community Council of Tremithousa at 07:30 – break time to Choirokoitia – Monastery of Saint Herakleidios – Russian Church Cyprus – Metropolitan to Episkopeio – Saint Panteleimon Agrokipia – Lunch – Kakopetria […]